OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I REKLAMACJI

PRODUCENT:
Allbau Piotr Kulik
ul. Jerzego Giedroycia 9B, 44-200 Rybnik NIP: 6421006233, REGON: 272395074.

ZAMAWIAJĄCY: podmiot niebędący konsumentem, w szczególności będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
Łącznie zwanymi w dalszej części OGÓLNYCH WARUNKÓW DOSTAW I REKLAMACJI Stronami.
Złożenia zamówienia przez Zamawiającego oznacza zapoznanie się i akceptację.

OGÓLNYCH WARUNKÓW DOSTAW I REKLAMACJI

 1. Zamówienie dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej wysłanej drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@davinci-naturalnie.pl lub bezpośrednio w biurze Producenta (ul. Jerzego Giedroycia 9B, 44-200 Rybnik). Strony w wyjątkowych sytuacjach dopuszczają złożenie zamówienia w formie telefonicznej, telefon: +48 570 444 502
 2. Zamawiający składając zamówienie zobowiązany jest do podania prawidłowych danych, za które bierze odpowiedzialność, a w szczególności:
  • nazwa Firmy, adres zgodny z wpisem do CEIDG, numer NIP, dane kontaktowe do
  • osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego wraz z
  • numerem telefonu oraz adresem e-mail.
  • wskazanie adresu dostawy. Zamawiający oświadcza, że pod wskazany przez niego
  • adres dozwolony jest dojazd pojazdów ciężarowych oraz posiada możliwość rozładunku towaru (np. wózek widłowy) ilość oraz rodzaj zamawianych elementów.
 3. Termin realizacji zamówienia będzie każdorazowo ustalany przez Strony.
 4. W przypadku wystąpienia niezawinionych przez Producenta okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających realizacje zamówienia Producent poinformuje o tym Zamawiającego oraz zaproponuje nowy termin dostawy.
 5. Niezawinione przez Producenta okoliczności uniemożliwiające dostawę nie uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od umowy w całości lub jej części oraz nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Zamawiającego.
 6. Towar zamówiony przez Zamawiającego będzie dostarczany na paletach zwrotnych (termin zwrotu palet 2 miesiące od momentu dostarczenia towaru) lub bezzwrotnych w zależności od asortymentu. Zapakowany na paletach towar zostaje zabezpieczony folią stretch. Producentowi przysługuje prawo do odmowy przyjęcia zwracanych palet niepełnowartościowych, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich uszkodzona, zagrzybienia, zbutwienia.
 7. W momencie dostawy Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia towaru pod względem ilościowym oraz jakościowym w obecności kierowcy realizującego zamówienie. Ewentualne zastrzeżenia wymagają formy pisemnej (Protokół) wraz z dokumentacją zdjęciową towaru co do którego wniesione są zastrzeżenia. Protokół, pod rygorem nieważności, wymaga podpisu Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej oraz kierowcy dostarczającego Zamówienie. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania ww. protokołu wraz z dokumentacją zdjęciową na adres biuro@davinci-naturalnie.pl w dniu dostarczenia Zamówienia.
 8. Do zamówienia zostanie doliczona kaucja za palety zwrotne zgodnie z obowiązującą w dniu złożenia zamówienia, która to zostanie rozliczona w przypadku terminowego zwrotu nieuszkodzonych palet.
 9. Koszt transportu będzie każdorazowo ustalany, ze względu na ilości zamawianego towaru oraz inne koszty niezależne od Producenta m. in. ceny paliwa, koszty opłat drogowych etc.
 10. W przypadku odbioru towarów transportem Zamawiającego odpowiedzialność materialna za towar przechodzi na Zamawiającego w momencie załadunku towarów na pojazd w magazynie producenta.
 11. Towar wysyłany jest do Zamawiającego po uprzednim opłaceniu faktury proforma za złożone zamówienie z uwzględnieniem kaucji za palety, na konto wskazane każdorazowo na przedmiotowej fakturze. Za datę wpływu należności uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Producenta.
 12. Rozładowanie pojazdu musi nastąpić niezwłocznie po jego przybyciu na umówione miejsce dostawy na koszt i ryzyko Zamawiającego. Osoba podpisująca dowód dostawy ze strony Zamawiającego jest uznawana za upoważnioną przez niego wobec Producenta do odbioru i potwierdzenia zgodności dostawy z zamówieniem (ilości, jakości, rodzaju). W przypadku opóźnienia rozładunku towaru z winy Zamawiającego, Producent jest uprawniony do obciążenia Zamawiającego kosztami powstałymi w jego wyniku.
 13. Strony dopuszczają elektroniczną formę wymiany dokumentów w formie e-mail.
 14. Przed odbiorem zamówiony towar należy bezwzględnie sprawdzić czy nie posiada uszkodzeń bądź innych wad. Po podpisaniu protokołu odbioru reklamacje dotyczące uszkodzenia materiału nie będą uwzględniane.
 15. Powierzchnia wyrobów z betonu architektonicznego może być nieregularna, a barwa niejednolita. Na elementach mogą występować zacieki oraz uszczerbienia. Są to cechy charakterystyczne i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.
 16. Poszczególne partie produkcyjne mogą różnić się odcieniem – nie podlega to reklamacji.
 17. Gwarancja na wyroby wynosi 1 rok od daty wystawienia faktury.
 18. Podstawą do reklamacji jest prawidłowe zamontowanie elementów wg instrukcji montażu Producenta. Po stwierdzeniu nieprawidłowego sposobu montażu, Producent może odmówić uwzględnienia reklamacji.
 19. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest opłacana faktura za reklamowany towar.
 20. Koszty dostaw i ewentualnych dostaw reklamacji pokrywa zamawiający.